கிரேக்கத்தில் பள்ளர்

தமிழகத்தில் மழை தெய்வமான இந்திரனின் மகளான தெய்வானையை போல், கிரேக்க இந்திரன் (ஜீயஸ்) மகளான, இன்றைய ஏதென்ஸ் என்ற பிராந்தியத்தின் நினைவாக உள்ள 'ஏதேன்னா' என்ற பெண் கடவுளை 'பள்ளர்' என்றே கிரேக்க இலக்கியங்கள், வரலாற்று குறிப்புகள் குறித்து வைத்துள்ளன.


கிரேக்க கடவுள்களின் குடும்ப உறவுகள் 


கிரேக்க இந்திரன் ஜீயஸ்


உழவு மற்றும் போர் கடவுளான பெண் தெய்வம் 'ஏதென்ன பள்ளா'

ஆஸ்திரிய நாடாளுமன்றத்தின் முன்பு இருக்கும் 'ஏதென்ன பள்ளா'வின் சிலை.


Pallas Athena

The war goddess of the ancient Greeks was Athena often called Pallas Athena, or simply Pallas. The Romans identified her as Minerva and ranked her third among their gods, after Jupiter and Juno. Athena was also worshiped as the goddess of wisdom and of crafts, especially spinning and weaving.
According to mythology, Athena was the favorite daughter of Zeus. She was said to have sprung from his head full grown and clothed in armor. The goddess was usually shown wearing a helmet and carrying a spear and shield. Like her father, she also wore the magic aegis a goatskin breastplate, fringed with snakes, that produced thunderbolts when shaken. Athena was very different from the war god Ares. She represented the intellectual and civilized side of war she was not so much a fighter as a wise and prudent adviser.
Athena was regarded as the protector of all cities and states. She was wise not only in war but also in the arts of peace. She supposedly invented the plow and taught men how to yoke oxen.
Athens became the most important seat of the worship of Athena. Zeus had decreed that the city should be given to the god who offered the most useful gift to the people. Poseidon gave them the horse. Athena struck the bare soil with her spear and caused an olive tree to spring up. The people were so delighted with the olive that Zeus gave the city to Athena and named it after her. Athena is often shown with an olive branch, a symbol of peace and plenty.
On the hill of the Acropolis the Athenians built a beautiful temple to Athena called the Parthenon (from parthenos, meaning . In the temple stood the ivory and gold statue called the Athena Parthenos, by Phidias, the greatest Greek sculptor.The Athenians held their most important festival, the Panathenaea, on the day considered to be the goddess' birthday. It was celebrated by a procession, sacrifices, and games.

Source: http://library.thinkquest.org/17709/people/athena.htm

தமிழாக்கம்
கிரேக்கர்களின் போர் கடவுள் 'ஏதென்ன பள்ளா' சுருக்கமாக 'பள்ளா'. ரோமானியர்கள் இந்த பெண் தெய்வத்தை 'அறிவின் கடவுளாக' (தமிழ் இலக்கியத்தில் சரஸ்வதி என்று பொருள் கொள்ளவும்) கொண்டு, தங்களது இந்திரனான ஜூபிடர் மற்றம் ஜூனோ என்பதற்கு அடுத்த படியாக ஏதென்ன பள்ளாவை வழிபட்டனர்.

கிரக்கர்கள் எதேன்னாவை அறிவின் கடவுளாகவும்,கலைகளின் கடவுளாகவும் (தமிழில் சரஸ்வதி) வழிபட்டனர். குறிப்பாக நெசவு மற்றும் ஆடை நெய்தலின் கடவுளாக வழிபட்டனர். ஏதேன்னா கிரேக்க இந்திரனான ஜீயசுக்கு மிகவும் பிடித்தமான மகளாக இருந்திருக்கிறாள். ஏதேன்னா இந்திரனின் தலையில் இருந்து உதித்தவள் என்றும், அவள் போர் கோலம் பூண்டவாறு காட்சி அளிக்கிறாள் என்றும் கிரேக்க புராணம் கூறுகிறது. இந்த பெண் தெய்வம் தலையில் கவசமும், கையில் கதை ஆயுதமும், கேடையமும் கொண்டு காட்சி தருகிறாள். இவள் தனது தந்தையை போலவே இந்த பெண் தெய்வமும் தனது உடலில் கவசத்துடன் காட்சி தருகிறாள். அந்த கவசத்தில், 'உலுக்கினால் இடையையும் மின்னலையும் உருவாக்கும்' பாம்புகள் நெளியும் வண்ணம் உள்ளன. இவள் மற்றொரு போர் கடவுளான 'அரியஸ்' இல் இருந்து முற்றிலும் வேறுபடுகிறாள். இவள் நாடு நகரங்களுக்கு காவல் தெய்வமாக விளங்குகிறாள். இவள் போருக்கும் மற்றும் இன்றி அமைதிக்குமான கடவுளாகவும் விளங்குகிறாள். வேளாண்மையை கண்டறிந்தவலான இவள், மக்களுக்கு எருதினை பூட்டி ஏர் உழவும் கற்று கொடுக்கிறாள். ஏதென்ஸ் நகரம் 'ஏதென்ன பள்ளாவின்' துதி பாடும் முக்கிய நகரம் ஆகும். அந்த நகரை உருவாக்கிய பள்ளாவின் பெயரிலேயே அந்த நகரம் (ஏதென்ஸ்) அழைக்க பட வேண்டும் என்று கிரேக்க இந்திரன் ஜீயஸ் கட்டளை இட்டார். கிரேக்க மக்களின் விருப்ப பயிரான 'ஆலிவ்' விதையை ஏதென்ன பல்லாவே விதைத்தாள். இதன் பலனாக ஜீயஸ், எதெனனவுக்கெ அந்த நகரை கொடுத்ததோடு மட்டும் இன்றி, அந்த நகருக்கு அவளின் பெயரையே சூட்டினார். இதன் காரணமாக ஏதேன்னா இன்றும் அமைதியின் சின்னமாக ஆலிவ் இலைகளுடன் காட்சி தருகிறாள்.


பணதேனியா என்ற பண்டிகை
Panathenaea,  in Greek religion, an annual Athenian festival of great antiquity and importance. It was eventually celebrated every fourth year with great splendour, probably in deliberate rivalry to theOlympic Games. The festival consisted solely of the sacrifices and rites proper to the season (mid-August) in the cult of Athena, the city protectress. At the Great Panathenaea, representatives of all the dependencies of Athens were present, bringing sacrificial animals. After the presentation of a new embroidered robe to Athena, the sacrifice of several animals was offered. The great procession, which included the heroes of Marathon, is the subject of the frieze of the Parthenon. Musical contests were held, and portions of epic poems were recited, a long-standing accompaniment of the festival. The contests took place in the odeum, originally built for the purpose by Pericles himself.
Source: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/440866/Panathenaeaஏதென்ன பள்ளாவின் கோவில்

மழையை மாரி என்றும், ஊரின் எல்லை மற்றும் காவல் தெய்வத்தை குறிக்கும் பொருட்டு அந்த மாரி அம்மனுக்கு கோடை காலத்தில் விழா எடுப்பதுவும் வழக்கம். இவ்வாறு தனது ஊர் காவல் தெய்வமான ஏதேன்னா பள்ளாவிற்கு கிரேக்கர்கள் எடுக்கும் விழாவே 'பணதேனியா' என்பதாகும்.
இந்த பணதேனியா என்ற கிரேக்கர்களின் அதி முக்கிய விழாவை பற்றி சில முக்கிய குறிப்புகள்:

* வேளாண்குடி மக்களால் இந்த பணதேனியா விழா ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.
* கிரேக்க மக்கள் அனைவரும் ஏதென்ன பள்ளா'வுக்கு என அமைக்கப்பட்ட நினைவு இடத்தில் கூடுகின்றனர்.
கோவிலை நோக்கி ஊர்வலம்

*வருடம் முழுவதும் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டாலும், நான்காவது வருட முடிவில் கொண்டாடப்படும் பண்டிகையே சிறப்பு. இந்த பண்டிகை 12 நாட்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறது.
* இந்த விழாவின் போது பல சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடை பெறுகின்றன. பள்ளாவின் பெருமை பேசும் பாடல்கள் இசைக்கப்படுகின்றன.இதில் பெருவாரியான ஆடு,மாடு போன்ற விலங்குகள் பலி இடப்படுகின்றன. பலி இடப்பட்டதும் மாமிசம் மக்களுக்கே பிரசாதமாக பகரிந்து அளிக்க படுகிறது.
ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வுக்காக, பழனி மலையில் கிடைத்த ஓவியம் இது.


* விழாவின் ஒரு பகுதியாக தீச்சுடர் ஏந்தி மக்கள் ஓடும் 'மாரத்தான்' உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெறுகிறது.
தீப்பந்தம் ஏந்தி வருதல்

* தாரை தப்பட்டைகள் முழங்க, வாள் வேலுடன் போர் வீரர்கள் முன்னுக்கு ஆடி கொண்டே 'ஏதென்ன பள்ளாவின்' இருப்பிடம் நோக்கி செல்லுதல்
The dance would have been performed to the sound of the aulos (picture a double flute) and those who have read up on the Spartans may have remembered that the Spartans marched in step to the sound of this. Music being used to establish a march is something which occurred in relatively modern times, infantry marching to the sound of a drum, or bagpipes for example.
Source: http://hehasawifeyouknow.tumblr.com/post/49869528164/the-panathanaic-festivalஇவை எல்லாம் பள்ளர்கள் இன்றும் வழிபாடும் மாரியம்மனின் திருவிழா, தீச்சட்டி,ஊர்வலம்,ஆடு புலி ஆட்டம், வாள் வேல் ஆட்டம், கிடா வெட்டுதல்,தலை வரிக்கு காணிக்கையாக இறைச்சியை பகிர்ந்து அளித்தல் என்று ஒத்துக் போகும் வரலாற்று உண்மையை காணலாம்.

More sources:ஆய்வும் மூல தகவலும் வழங்கியோர்:
கடலியல் நிபுணர் ஒரிசா பாலு & 
தமிழர் வரலாற்று ஆய்வு நடுவம்

No comments:

Post a Comment